در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان بوشهر | شهرستان دشتستان | رشته دکترای حرفه‌ای داروسازی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهرستان نوع عضویت
1 دکتر سپیده آریا د-17182 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
2 دکتر محبوبه باقری د-17542 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
3 دکتر خدیجه بهبهانی نیا د-20261 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
4 دکتر زهرا بهروزی د-28865 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
5 دکتر مسعود تجدد د-17062 دکترای حرفه‌ای داروسازی بوشهر-برازجان داروسازي
6 دکتر مریم توکلی د-30538 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
7 دکتر زینب جان احمدی د-15061 دکترای حرفه‌ای داروسازی فارس-شیراز داروسازي
8 دکتر عباس حیاتی د-14871 دکترای حرفه‌ای داروسازی فارس-لامرد داروسازي
9 دکتر رامین دهداری د-11722 دکترای حرفه‌ای داروسازی بوشهر-بوشهر داروسازي
10 دکتر اصغر دهقانی د-12192 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
11 دکتر راضیه رزمی د-19335 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
12 دکتر فضل اله رضائی د-2077 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
13 دکتر ناهید رضائی د-14087 دکترای حرفه‌ای داروسازی|کارشناسی داروسازی بوشهر-برازجان داروسازي
14 دکتر نگار رضائی د-20442 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
15 دکتر سیده پردیس شاروبندی د-31900 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
16 دکتر معصومه شاهینی د-23813 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
17 دکتر طیبه شریفی د-10969 دکترای حرفه‌ای داروسازی بوشهر-برازجان داروسازي
18 دکتر بهرام شیخی د-6402 دکترای حرفه‌ای داروسازی بوشهر-برازجان داروسازي
19 دکتر مهشید صابرنظرآقا د-31463 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
20 دکتر علی اصغر صالحی زنجانی د-11141 دکترای حرفه‌ای داروسازی بوشهر-برازجان داروسازي
21 دکتر مهرزاد صدیق اردکانی د-16332 دکترای حرفه‌ای داروسازی بوشهر-سعد آباد داروسازي
22 دکتر جعفرصادق طالبی د-30989 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
23 دکتر کورش عظیمی درودزن د-13310 دکترای حرفه‌ای داروسازی فارس-مرودشت داروسازي
24 دکتر فروغ علی زاده د-14287 دکترای حرفه‌ای داروسازی بوشهر-برازجان داروسازي
25 دکتر مریم عیارزاده د-19851 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
26 دکتر یوسف غریبی د-10517 دکترای حرفه‌ای داروسازی بوشهر-برازجان داروسازي
27 دکتر ایوب فعال سزاواری د-16718 دکترای حرفه‌ای داروسازی بوشهر-برازجان داروسازي
28 دکتر سرور قدیمی د-25139 دکترای حرفه‌ای داروسازی کردستان-سنندج داروسازي
29 دکتر فاطمه مؤتمن د-32820 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
30 دکتر شهرزاد ماهینی د-17282 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
31 دکتر نادیا محتشمی د-14181 دکترای حرفه‌ای داروسازی بوشهر-برازجان داروسازي
32 دکتر رؤیا کدائی د-22233 دکترای حرفه‌ای داروسازی|کارشناسی داروسازی داروسازي
33 دکتر امراله کلانتری د-6375 دکترای حرفه‌ای داروسازی بوشهر-دشتستان داروسازي
34 دکتر امین کیانی د-15680 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي

فهرست اعضا جستجوی اعضا