در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان بوشهر | شهرستان دشتستان | رشته دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهرستان نوع عضویت
1 دکتر شهاب آرین فر 173751 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
2 دکتر نعمت اله آقاجانی 7837 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی بوشهر-برازجان دندانپزشکي
3 دکتر سیده زهراء ابراهیمی 185098 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
4 دکتر آذین ابوالفتحی 130528 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی کرمان-رفسنجان دندانپزشکي
5 دکتر سمانه احمدزاده 151925 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی بوشهر-برازجان دندانپزشکي
6 دکتر مژده احمدی راد 204930 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
7 دکتر مسعود اسفندیاری 151728 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
8 دکتر سمیرا اسلامی 104465 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
9 دکتر بنفشه افجه سلیمانی 136623 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی بوشهر-برازجان دندانپزشکي
10 دکتر بهاره انگالی 193651 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی بوشهر-شبانکاره دندانپزشکي
11 دکتر منصوره باقری 211260 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
12 دکتر محبوبه بحرینی 169289 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
13 دکتر جعفر جعفری 114891 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی بوشهر-برازجان دندانپزشکي
14 دکتر مینا جلالیان 176924 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی بوشهر-دشتستان دندانپزشکي
15 دکتر ساغر جوینده 179504 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی بوشهر-دشتستان دندانپزشکي
16 دکتر فروغ حاتمی فرد 197975 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
17 دکتر زهرا حسین زاده برازجانی 207339 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
18 دکتر نیلوفر حیاتی 200617 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی بوشهر-برازجان دندانپزشکي
19 دکتر فرشته حیاتی مطلق 177782 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
20 دکتر محسن خسروانی برازجانی 102991 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
21 دکتر پریا خسروی فرد 198178 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
22 دکتر حسین خلفی 131660 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی بوشهر-برازجان دندانپزشکي
23 دکتر راضیه درویشی 120080 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی بوشهر-برازجان دندانپزشکي
24 دکتر حمیدرضا دهقان کمارجی 58348 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی بوشهر-برازجان دندانپزشکي
25 دکتر یاسمن دهقایدی 182725 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
26 دکتر داود رازقی 110038 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی بوشهر-برازجان دندانپزشکي
27 دکتر عبدالحسین راستی 102698 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی بوشهر-برازجان دندانپزشکي
28 دکتر محمدباقر رستگار 65482 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی بوشهر-برازجان دندانپزشکي
29 دکتر حسن زارع 160843 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
30 دکتر میلاد زمانی 163924 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی بوشهر-دشتستان دندانپزشکي
31 دکتر ساناز زمانی فر 176786 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
32 دکتر پریسا شبانکاره 170001 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
33 دکتر محمد شجاع قلب 179568 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
34 دکتر زهراء شهرسبزی 170235 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
35 دکتر عالیه شیردل 181204 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
36 دکتر محسن صادقی 198665 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
37 دکتر حسن صفرپور 141020 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی بوشهر-بوشهر دندانپزشکي
38 دکتر فاطمه طاوسی 163086 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
39 دکتر دانیال طبسی 167986 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
40 دکتر فروغ عباسیان 156955 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
41 دکتر ویدا عبدعلی پور 156956 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
42 دکتر گل تکین عزتی 123602 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی بوشهر-برازجان دندانپزشکي
43 دکتر محسن عزیزی 136133 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
44 دکتر سیدمحمدرضا علوی 165037 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی بوشهر-دشتستان دندانپزشکي
45 دکتر نسیم غلامی کوتنائی 138845 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
46 دکتر علی فاضلی 174249 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
47 دکتر مازیار فخرآور 194863 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
48 دکتر فریبا فولادی 190053 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
49 دکتر احمد قایدی 79267 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
50 دکتر ندا قنبری زاده فرد 218131 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی بوشهر-برازجان دندانپزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا