در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان بوشهر | شهرستان گناوه | رشته تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهرستان نوع عضویت
1 دکتر محمداحسان ثبات آ-1741 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی بوشهر-گناوه آزمايشگاهي (باليني)
2 دکتر محمداحسان ثبات 54370 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی بوشهر-گناوه پزشکي
3 دکتر سیده طاهره حسینی 104225 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
4 دکتر سکینه دهقان آزاد آ-5165 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی آزمايشگاهي (باليني)
5 دکتر سکینه دهقان آزاد 110253 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی بوشهر-برازجان پزشکي
6 دکتر امین مرادی آ-3225 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی بوشهر-گناوه آزمايشگاهي (باليني)
7 دکتر محسن پورصالحان آ-2449 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی بوشهر-دیلم آزمايشگاهي (باليني)
8 دکتر محسن پورصالحان 86636 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی بوشهر-گناوه پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا