در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان تهران | شهرستان پردیس | رشته دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهرستان نوع عضویت
1 دکتر علی آزادی 143149 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
2 دکتر نغمه آزمون 62784 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی سمنان-سمنان دندانپزشکي
3 دکتر شیرین آقاجانی پور 182921 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
4 دکتر احسان اتابک 129032 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-پردیس دندانپزشکي
5 دکتر پگاه احمدمهرابی 199949 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
6 دکتر رسول اسماعیلی مریان 198004 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
7 دکتر سیدعلی اعتمادزاده 176879 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-ملارد دندانپزشکي
8 دکتر آزیتا امیرحمزه یگانه 144615 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-جاجرود دندانپزشکي
9 دکتر سهیل امیری 175921 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-پردیس دندانپزشکي
10 دکتر سیده سروین انتظاری 184878 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
11 دکتر شهاب ایرانی 191234 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
12 دکتر مریم بدری قمی زاد 85103 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-تهران دندانپزشکي
13 دکتر مریم براتی 194651 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
14 دکتر نازنین بهادری بیرگانی 160448 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-شهریار دندانپزشکي
15 دکتر شیما بهمنی 193857 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
16 دکتر شیوا بهمنی 168787 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-بومهن دندانپزشکي
17 دکتر الناز بیاتی 192567 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
18 دکتر سحر جباری 179846 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
19 دکتر سپیده جباری 198857 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-پردیس دندانپزشکي
20 دکتر بهاره جعفری 195381 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
21 دکتر مریم جمشیدی 150318 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
22 دکتر معین جمشیدی 167186 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
23 دکتر آتوسا حاج برات 150249 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
24 دکتر عبداله حاجی بابائی 153006 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
25 دکتر امیرحسین حدادزاده 182180 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-بومهن دندانپزشکي
26 دکتر محمدحسین حقیقت پور 153709 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
27 دکتر امیرحسین حمیدی 191223 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
28 دکتر فرزانه حیدری رهنی 200975 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
29 دکتر هومن خانزاده 199980 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
30 دکتر فراز خاکی 150167 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
31 دکتر مسعود خدابخش 125573 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-تهران دندانپزشکي
32 دکتر مهرداد خسروانی دهکردی 175920 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
33 دکتر نگین خسروی 200061 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
34 دکتر آرمان خسروی نژاد 207739 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
35 دکتر فاطمه خلیلی دهکردی 200214 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
36 دکتر ندا داودی 190344 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
37 دکتر شایان درویش 162316 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
38 دکتر ندا دلواری 168351 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-بومهن دندانپزشکي
39 دکتر سهیلا رئیس قاسم 77561 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-تهران دندانپزشکي
40 دکتر محسنه رحیمی 175967 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
41 دکتر یاسمن رضائی 176456 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-بومهن دندانپزشکي
42 دکتر ساسان رضازاده کارمزدی 151051 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
43 دکتر غلامرضا رضانژادزحمت کش 93999 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-تهران دندانپزشکي
44 دکتر ایمان رمضانی خرازی 140853 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-تهران دندانپزشکي
45 دکتر علیرضا زینی وند 154710 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-پردیس دندانپزشکي
46 دکتر احسان سلاجقه 99986 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-پردیس دندانپزشکي
47 دکتر نسترن سلامت 189647 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
48 دکتر سرور سلیمانی نائینی 98847 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-بومهن دندانپزشکي
49 دکتر فاطمه سهراب نیا 195408 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
50 دکتر سارا سی ماه 174070 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا