در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان تهران | شهرستان پیشوا | رشته دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهرستان نوع عضویت
1 دکتر محمدصادق آقابابابک سمنانی 201132 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
2 دکتر مهدی اسدجعفری 195270 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-پیشوا دندانپزشکي
3 دکتر محمد رحیمی جعفری 211203 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
4 دکتر آناهیتا صالحی نظام آبادی 178311 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
5 دکتر رضا قاسمیان گرجی 196622 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
6 دکتر حمیدرضا لطیفی آزاد 58316 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-پیشوا دندانپزشکي
7 دکتر معصومه لطیفی ازاد 190967 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
8 دکتر حامد مسگرزاده صفار 136701 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-ورامین دندانپزشکي
9 دکتر ندا منتظری 152280 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-تهران دندانپزشکي
10 دکتر محمدحسین مهرآسا 173691 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
11 دکتر علی نقوی 176743 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا