در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان تهران | شهرستان پیشوا | رشته دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهرستان نوع عضویت
1 دکتر محمدرضا ارجمندی فر 46599 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
2 دکتر مهدی اسدجعفری 195270 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-پیشوا دندانپزشکي
3 دکتر حسین اکبری 134150 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-تهران دندانپزشکي
4 دکتر آناهیتا صالحی نظام آبادی 178311 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
5 دکتر مریم عالم 210989 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-پیشوا دندانپزشکي
6 دکتر رضا قاسمیان گرجی 196622 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
7 دکتر معصومه لطیفی ازاد 190967 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
8 دکتر ندا منتظری 152280 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-تهران دندانپزشکي
9 دکتر محمدحسین مهرآسا 173691 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
10 دکتر علی نقوی 176743 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
11 دکتر ابراهیم پوران کرکان 206604 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
12 دکتر فرهاد کدخدائی الیادرانی 199486 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-پیشوا دندانپزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا