در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان تهران | شهرستان پیشوا | رشته دکترای حرفه‌ای پزشکی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهرستان نوع عضویت
1 دکتر سینا آذخ 194141 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-پیشوا پزشکي
2 دکتر فرزان ابراهیم یان 145891 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
3 دکتر علیرضا ابراهیمی علویجه 27785 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-پیشوا پزشکي
4 دکتر علیرضا ارجمندی فر 83892 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-پیشوا پزشکي
5 دکتر رضا افشارخاص 57868 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-ورامین پزشکي
6 دکتر مهدی بختیاری 48726 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-پیشوا پزشکي
7 دکتر حسن تاجیک قلعه 96336 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-پیشوا پزشکي
8 دکتر سمیرا جنیدی جعفری 119366 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
9 دکتر محمد حاذق نیکرو 155817 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
10 دکتر مهدی حقانی نجاران 175474 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-پیشوا پزشکي
11 دکتر فرزانه خانعلی زاده 208507 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
12 دکتر محمد خاکسار 65251 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-پیشوا پزشکي
13 دکتر بابک دهدشتی 99336 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
14 دکتر رقیه رامین فر 172682 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-پیشوا پزشکي
15 دکتر سیروس سالمی 94100 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-تهران پزشکي
16 دکتر مطهره سبحانی مهر 172508 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
17 دکتر سیده فاطمه شرافت 195387 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-پیشوا پزشکي
18 دکتر حامدحسین شعبانی مقدم 185885 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-پیشوا پزشکي
19 دکتر سیده سجاده صدری سوق 172697 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-پیشوا پزشکي
20 دکتر محمد طاهریان 167248 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
21 دکتر سمیه عبدی 161771 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
22 دکتر حامد عیسائی 138387 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-پیشوا پزشکي
23 دکتر حمیدرضا قاسمی 27443 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-ورامین پزشکي
24 دکتر محمدامیر محمدی جنیدی 26904 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-پیشوا پزشکي
25 دکتر ونوشه مدرس مطلق 115703 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-پیشوا پزشکي
26 دکتر فرنام مشفق 185756 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
27 دکتر مجید ملاحسین 141079 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
28 دکتر احمد مهدی زاده 64359 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-ورامین پزشکي
29 دکتر اردوان مهدی زاده نصرآبادی 53613 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-ورامین پزشکي
30 دکتر سیدمسعود میرزارضائی مشهد 74025 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-پیشوا پزشکي
31 دکتر البرز نجفی 194680 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-پیشوا پزشکي
32 دکتر بتول نواری 61168 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-پیشوا پزشکي
33 دکتر الهام کچوئیان 155904 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-ورامین پزشکي
34 دکتر مهسا یوسفی 204193 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا