در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان قزوین | شهرستان قزوین | رشته تخصص بیماری‌های قلب و عروق# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهرستان نوع عضویت
1 دکتر مرتضی ابراهیمی ورکیانی 28304 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
2 دکتر طیبه بستانی املشی 70456 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
3 دکتر حمیدرضا جوادی 26934 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
4 دکتر پدرام رحمانی 99220 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
5 دکتر لیلا زاهدی 96782 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
6 دکتر علی سررشته داری 163165 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-تهران پزشکي
7 دکتر فاطمه سعیدی 122114 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
8 دکتر فهیمه شکرالهی داکانی 149584 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
9 دکتر فاطمه صفاریان 119729 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
10 دکتر حسین بهروز عزیزی 20450 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
11 دکتر فیض اله عسگری 16935 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
12 دکتر سروش عطاران 70630 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
13 دکتر آوا فرزانه 143561 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
14 دکتر رضا مرادی 139346 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
15 دکتر آزاده نجار 145762 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
16 دکتر علی پازکی 137766 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
17 دکتر فتانه پیله چی ها 128584 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
18 دکتر امیر چگینی 166581 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
19 دکتر داود کاتبی 21539 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
20 دکتر رزا کمیلی بیرجندی 80566 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
21 دکتر حکیمه یوسفی 125232 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
22 دکتر مجید یوسفی 178972 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا