در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان همدان | شهرستان تویسرکان | رشته دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهرستان نوع عضویت
1 دکتر زهرا بختیاری 197321 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی همدان-تویسرکان دندانپزشکي
2 دکتر مسعود ترکاشوند 130025 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی همدان-تویسرکان دندانپزشکي
3 دکتر مائده خدابخشی نژاد 196716 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی همدان-تویسرکان دندانپزشکي
4 دکتر اشکان صادقی فرنیا 212432 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
5 دکتر محمداسمعیل طیب 131149 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی همدان-تویسرکان دندانپزشکي
6 دکتر ارسلان قمری 87753 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
7 دکتر فاطمه مالمیر 165905 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
8 دکتر مجید محمدی خردشادی 172764 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
9 دکتر منا محمدی شادان 162850 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
10 دکتر سیماالسادات موسوی 184757 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
11 دکتر سیدمهرداد موسی زاده 184193 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
12 دکتر فریده نجفی 168996 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
13 دکتر سجاد نظری ولاشجردی 125562 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی همدان-تویسرکان دندانپزشکي
14 دکتر عطاءاله پاک نهاد 95015 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی همدان-تویسرکان دندانپزشکي
15 دکتر رضا کوشکی 174260 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی همدان-تویسرکان دندانپزشکي
16 دکتر حسن یکتا 125237 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی همدان-تویسرکان دندانپزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا