در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان کرمانشاه | شهرستان سرپل ذهاب | رشته دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهرستان نوع عضویت
1 دکتر نظر آغازی 108048 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی کرمانشاه-قصرشیرین دندانپزشکي
2 دکتر بهادر احمدی 191942 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
3 دکتر هوشنگ اسدی 117569 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی کرمانشاه-سرپل ذهاب دندانپزشکي
4 دکتر سمیرا اسکندری 208448 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی کرمانشاه-سرپل ذهاب دندانپزشکي
5 دکتر نادیه اسکندری 190422 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
6 دکتر محمدجواد اکبری 175448 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
7 دکتر وحید برجی 216081 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
8 دکتر سپهر بهرامی فر 210120 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی کرمانشاه-سرپل ذهاب دندانپزشکي
9 دکتر شاپور جهانی 125705 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی کرمانشاه-گیلانغرب دندانپزشکي
10 دکتر محمد حسینی آینه 144487 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
11 دکتر حسین حمزه 181871 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
12 دکتر افسانه رستمی 159518 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
13 دکتر محیا رضائی 200111 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
14 دکتر فایزه شاهمرادی 184839 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی کرمانشاه-گیلانغرب دندانپزشکي
15 دکتر فائزه قاسمی 208381 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی کرمانشاه-سرپل ذهاب دندانپزشکي
16 دکتر آتنا محمدی 207798 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
17 دکتر حسنا محمدی 199470 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
18 دکتر نسرین محمدی 199463 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
19 دکتر شیما محمدی لعل آبادی 169120 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
20 دکتر آرین محمودی 174124 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
21 دکتر فخرالسادات محمودی 37980 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی کرمانشاه-قصرشیرین دندانپزشکي
22 دکتر شاپور مرادی 148988 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
23 دکتر محمدجواد مکری 77682 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی کرمانشاه-گیلانغرب دندانپزشکي
24 دکتر وحید نجفی مسلم 169112 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
25 دکتر فرهاد نظری 109877 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی کرمانشاه-سرپل ذهاب دندانپزشکي
26 دکتر مسعود نیریزی 138138 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی کرمانشاه-سرپل ذهاب دندانپزشکي
27 دکتر شقایق پرواره 211979 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی کرمانشاه-گیلانغرب دندانپزشکي
28 دکتر فائزه پروانه 181894 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا