در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان کرمانشاه | شهرستان سرپل ذهاب | رشته دکترای حرفه‌ای پزشکی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهرستان نوع عضویت
1 دکتر قدرت الله احمدپور 214025 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
2 دکتر امیر اختیاری 168594 دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمانشاه-سرپل ذهاب پزشکي
3 دکتر امین امیری 54827 دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمانشاه-کرند پزشکي
4 دکتر حسین جعفری 62747 دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمانشاه-قصرشیرین پزشکي
5 دکتر مهسا حاصلی 183086 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
6 دکتر حامد خدامرادی 169795 دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمانشاه-سرپل ذهاب پزشکي
7 دکتر فائزه خزلی 178039 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
8 دکتر ایرج داربوئی 204417 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
9 دکتر علی دلباخته 82931 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
10 دکتر زهرا رحیمی 213981 دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمانشاه-سرپل ذهاب پزشکي
11 دکتر رضا سلیمان نژاد 167235 دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمانشاه-سرپل ذهاب پزشکي
12 دکتر زهرا شکربیگی 154192 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
13 دکتر احمد محمدی 190174 دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمانشاه-گیلانغرب پزشکي
14 دکتر امیر محمدی 83861 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
15 دکتر تورج محمدی 40006 دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمانشاه-سرپل ذهاب پزشکي
16 دکتر آزاد محمودی 120102 دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمانشاه-کرمانشاه پزشکي
17 دکتر حمیدرضا مرادی 68290 دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمانشاه-گیلانغرب پزشکي
18 دکتر علی مرادی دیره 169378 دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمانشاه-کرمانشاه پزشکي
19 دکتر غلامرضا مرادی مطلق 55658 دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمانشاه-اسلام آبادغرب پزشکي
20 دکتر فریبا منصوری 117349 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
21 دکتر محمداحسان نجفی 135080 دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمانشاه-سرپل ذهاب پزشکي
22 دکتر غفور ندیمی 65786 دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمانشاه-گیلانغرب پزشکي
23 دکتر میرزا نیامرادی 77013 دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمانشاه-گیلانغرب پزشکي
24 دکتر ساسان چام 200382 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
25 دکتر ایرج یزدان پژوه 63227 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
26 دکتر عابدین ییلاقی 213955 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا